Konferencja Naukowa „Edukacja i Medycyna”

W dniu 14 marca 2024 r. na Wydziale Sztuki i Nauk Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie, odbyła się Konferencja Naukowa „Edukacja i Medycyna” pod
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Celem
konferencji było pokazanie ważności współpracy międzysektorowej z obszaru
edukacji i medycyny. Konferencja skierowana była do studentów kierunków
pedagogicznych, humanistycznych i medycznych, pedagogów, psychologów
i nauczycieli, pracowników medycznych oraz pracowników socjalnych.
Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
prezentujący referat pt. „Urazy nieprzypadkowe u dzieci”. Ważne jest, aby pediatrzy
i chirurdzy dziecięcy byli zapoznani z problemami dziecka krzywdzonego i potrafili
rozpoznać drobne urazy nieprzypadkowe. Na zakończenie swojego wystąpienia
Prelegent zaznaczył, że każdy uraz nieprzypadkowy pozostawia ślad w psychice
dziecka, a ten jest znacznie trudniejszy do leczenia.
Dr n. med. Magdalena Wichary wygłosiła referat pt. „Kształtowanie postaw dzieci
i młodzieży w obliczu choroby nowotworowe”. Na wstępie omówiła jakie emocje
i reakcje występują u dzieci z chorobą nowotworową. Zwróciła uwagę, iż dzieci
potrzebują w pierwszej kolejności wsparcia ze strony specjalistów.
Wyróżnione zostały etapy postaw dzieci i rodziców po diagnozie choroby
nowotworowej:
I etap to zaprzeczenie i izolacja.
II etap to gniew i sprzeciw.
III etap targowanie.
IV etap to depresja.
V etap i najważniejszy to pogodzenie się, nadzieja i zaufanie.
Nie wszystkie z tych etapów występują u każdego rodzica. W chorobie
nowotworowej dziecka bardzo ważne jest wsparcie emocjonalno-duchowe oraz
otwarte rozmowy umożliwiające dziecku wyrażanie swoich emocji.
Wystąpienie przygotowane przez dr Adama Bernert dotyczyło: „Rola i zadania
Medyka w kryzysie psychicznym dziecka”. Warto, aby w odpowiednim czasie
zaobserwować objawy, aby móc zgłosić się do specjalisty, a są to m.in. zły nastój
i stres dziecka, ciągły smutek, wrażenie przeciążenia i napięcia, zaburzenia w kwestii
jedzenia, bóle głowy, drżenie rąk, przyspieszone bicie serca, poczucie wyobcowania,
brak sensu podejmowania działań, czy też bezsenność i poczucie wyczerpania.
Ważne, żeby nie bagatelizować tych objawów.
Mgr Katarzyna Heller przygotowała wystąpienie pt. „Rola nauczyciela i pedagoga
w edukacji dziecka przewlekle chorego”. Na wstępie swojego wystąpienia zwróciła
uwagę na fakt, że choroba dotyka nie tylko osobę chorą ale dotyka także całą rodzinę.
Następnie Prelegentka wystosowała apel do nauczycieli, rodziców, specjalistów, że
jesteście ogromnym kołem ratunkowym dla dziecka. Dlatego też należy pamiętać, że
dziecko chore jest także uczniem i potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, szkołą –

dziecko potrzebuje być w grupie. W związku z czym ważne jest uświadamianie
kolegom i rówieśnikom, że choroby są wśród nas i nie powinno się chować temat pod
dywan.
Kolejny prelegent mgr Krzysztof Kusiński wygłosił referat pt. „Dobrostan jako
fundament w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym”, który w znacznej
mierze dotyczył dobrostanu nauczycieli. W swoim przemówieniu zaznaczył, że jeżeli
nauczyciele zadbają o swój dobrostan to będzie widać na zewnątrz i będzie się
udzielał innym.
Dr Grzegorz Zelek podjął temat: ”Przemoc w rodzinie ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji DZIECKA KRZYWDZONEGO”. Na wstępie swojego
wystąpienia Prelegent podał definicję dziecka krzywdzonego cytując Annę Grajcarek
bo krzyki krzywdzonych dzieci są bezgłośne jakby się urodziły po to tylko, aby
cierpieć. Następnie omówił IV kategorie krzywdzenia dzieci przez rodziców lub
opiekunów – krzywdzenie fizyczne, krzywdzenie psychiczne, czyli emocjonalne,
nadużycia seksualne i zaniedbywanie. Omawiając powyższe kategorie dr Zelek
wspomniał również o skutkach przemocy w rodzinie, ze szczególnym
uwzględnieniem jaki to ma wpływ na dzieci, uszkodzenia emocjonalne we wczesnym
dzieciństwie, powodują trudności w ciągu całego życia.
Po zakończeniu części plenarnej uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia
udziału w warsztatach, podczas których mogli zdobyć praktyczne umiejętności:
1. „Wsparcie dziecka przewlekle chorego – innowacyjność w procesie edukacji
i wychowania”: mgr Katarzyna Heller, Zespół Szkół specjalnych w Skoczowie
2. „Metody projekcyjne w rozpoznawaniu potrzeb ucznia – techniki poznania
przyczyny postępowania”: dr Grzegorz Zelek, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Brzesku
3. „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w praktyce”, mgr Agnieszka Stefanow
4. „Pierwsza pomoc w stanach nagłych u dzieci”: studenci, Wyższa Szkoła
Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej