NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT

Brzesko, dnia 9 grudnia 2022 r.
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ W BRZESKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
REFERENT
MIEJSCE PRACY: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZESKU
UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO
I. WYMIAR CZASU PRACY: PEŁNY ETAT
II. KANDYDATEM NA W/W WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MOŻE BYĆ OSOBA,
KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Jest obywatelem polskim;
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5. Posiada przynajmniej wykształcenie wyższa pierwszego stopnia oraz minimum 5 lat stażu
pracy.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Umiejętności: planowania i organizowania pracy, pracy w zespole, obsługi urządzeń
technicznych.
2. Cechy osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, kultura osobista,
kreatywność, samodzielność.
3. Inne: wymagana wiedza z zakresu znajomości przepisów, w szczególności
− ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1260 z późn. zm.),
− ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,
z późn. zm.)
− przepisów regulujących funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych
III. WSKAZANIE ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA W/W STANOWISKU:
1. Prowadzenie Inwentarza Poradni w programie Inwentarz Vulcan;
2. Prowadzenie systemu elektronicznego Poradni: Poradnia PP;
3. Przygotowanie materiałów do programu Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
4. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im rzeczowych informacji;
5. Rejestrowanie pism w dzienniku korespondencyjnym;
6. Prowadzenie korespondencji pocztą e-mail lub tradycyjną;
7. Bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej na stanowisku zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt tj. właściwe segregowanie dokumentów, rejestrowanie oraz
archiwizacja;
8. Przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, określonych
w przepisach dotyczących tej ochrony oraz zachowanie tajemnicy danych osobowych oraz
sposobów ich zabezpieczenia;
9. Wykonywanie innych czynności i poleceń zleconych przez dyrektora wynikających
z zajmowanego stanowiska.
IV. WARUNKI PRACY:
Praca w warunkach biurowych, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia
biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, telefon, fax, niszczarka do dokumentów). Na
stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na
stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
obciążenie wzroku, presja czasu.
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Oferta;
2. List motywacyjny;
3. CV (z uwzględnieniem informacji o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej);
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz
kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego zatrudnienia,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, niekaralności za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, a także o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych;
7. Pisemne oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji-zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016);
7. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
11260, z późn. zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami
aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku, ul. Piastowska 2B, do dnia 19 grudnia 2022 r.
do godz. 15.00.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku w Brzesku”
Uwaga:
1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do PPP po upływie wyżej określonego terminu nie
będą rozpatrywane.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną
telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
……………………………….
Data i podpis dyrektora jednostki

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”;
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko , tel. 14 66-301-81, e-mail: recepcja@ssmbrzesko.pl
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku: tel.
14 6630063, e-mail: sekretariat@pppbrzesko.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko
urzędnicze w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i /lub innych
przepisów szczególnych) i ich podanie niezbędne jest w celu wypełnienia obowiązku
prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej
związanej z zatrudnieniem. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie
także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia
dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu Administrator będzie przetwarzać
dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami
państwowymi
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo takie przysługuje, kiedy Pani/Pan uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały przekazaniu wyłącznie:
− podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych jeżeli będzie to wynikać
z przepisów prawa i jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez Administratora danych,
− osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych,
− podmiotom, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach kancelaryjno –
archiwalnych PPP (kategoria archiwalna wskazana jest w Jednolitym rzeczowym wykazie
akt PPP w Brzesku) .

 

 

 

OGŁOSZENIE o naborze PPP