deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY PODMIOTOWEJ BIP

 

WSTĘP DEKLARACJI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pppwbrzesku

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku

ul. Piastowska 2 B

32 – 800 Brzesko

tel/fax: 146630181

e-mail:sekretariat@pppbrzesko.pl

 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

UŁATWIENIA NA STRONIE PODMIOTOWEJ BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 16.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Lambert – Gaudnik

e – mail: sekretariat@pppbrzesko.pl

Telefon: 146630181

 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku spełnia warunki dostępności architektonicznej w minimalnym zakresie;

  • nie ma zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – brak windy
  • brak komunikatów dźwiękowych i świetlnych dla osób niewidomych i słabowidzących
  • osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw
  • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.